MIMBAR IDUL FITRI (I)


KHUTBAH ‘IDUL FITRI 1429 H.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Allahu Akbar 3x Walillahil hamd.

Poro jama’ah idul fitri rahimakumullah !

Ing enjing puniko, dinten Minggu, tanggal 20 September 2009 M. bertepatan kalian tanggal 1 Syawal 1430 H. artosipun sampun titiwanci kito ngormat rawuhipun dinten mulyo, dinten agung inggih puniko ‘IDUL FITRI utawi riyadin fitrah.

Pramilo saking puniko, sumonggo kito samiyo ngunjuk-aken raos syukur dumateng ngarso dalem Allah Swt. ugi sumonggo kito sareng-sareng ningkataken taqwallah, taqwa li-Rabbil Jaliil, taqwa dateng ngarso Dalem Allahu Rabbul ‘aalamiin,  sarono nindaaken sedoyo perintahipun ugi sami nebihi sedoyo awisanipun, langkung-langkung wonten ing dinten idul fitri puniko ingkang sampun nyoto kalebet salah satunggaling dinten akbar tur ageng sanget hikmah soho fadilahipun.

Poro hadirin jama’ah ‘idul fitri kakung soho puteri Rahimakumullah !.

Wulan suci Ramadhan ingkang kawastanan syahrur rahmah, wulan barokah, wulan taubah utawi wulan maghfirah sak puniko sampun pisah saking kulo panjenengan sami.  Ing dinten puniko mayoritas kaum muslimin sak jagad royo sami-sami kempal wonten ing masjid-masjid ugi wonten lapangan-lapangan kanthi ta’at, khusyu’ lan tawadlu ninda-aken ibadah shalat ‘aidil fitri, maus takbir (ngagungaken asmo Allah), maous tahlil (ngeyakinaken kawontenanipun Allah), maos tasbih (ngakeni kesucian Allah), maos tahmid (ngaturaken pujo-puji syukur dumateng Allah Swt.) ugi nindak-aken amalan-amalan hasanah, kados dene amal shodaqah, silaturrahim lan sanes-sanesipun, kalebet  warga masyarakat dusun Banjerejo ingkang sami makempal wonten ing masjid mathla’ul anwar puniko.

Sedoyo lelampahan ibadah puniko wau minongko bukti perwujudan raos syukur lillaahi Rabbil ‘aalamiin  saksampunipun sukses ngunjuk-aken bekti amal ibadah shiam dangunipun setunggal wulan ing saklebeting wulan Ramadhan. Pramilo sak lajengipun (inggih wonten ing dinten puniko) Allahu Swt. mangsulaken sedoyo kaulanipun (ingkang sami tha’at) dumateng martabat FITRAH utawi “’aidil fitri”  tegesipun (jiwo lan rogo kulo panjenengan sami) dipun wangsulaken maleh dumateng kawontenan ingkang suci, resik saking doso-doso lan kotoran-kotoran maksiat lahir dumugining batos kados dene jabang bayi ingkang nembe lahir. — Fa-Insya Allahu  walaa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil adhim.

Allahu Akbar @Allah Maha Agung ingkang kagungan sifat Rahman Rahim.

Estunipun  kulo panjenengan sami kalebet tiang ingkang begjo taksih dipun paringi kesempatan lan kesehatan sahinggo saget nindaaken ibadah shiam. Lan ugi syukur Al-hamdulillah ing akhir Ramadhan kolo winginane masyarakat muslim dusun Banjarejo sami mbikak kesadaranipun ngedalaken zakat fitrahipun ingkang dipun kelola kalian panitia utawi amil zakat wonten ing masjid mathla’ul anwar puniko, ingkang saklajengipun dipun aturaken dumateng ashnaf-asnaf-ipun ngantos rampung  sesuai kalian aturan  lan pedoman ing kang sakmestinipun. Mogi-mogi kemawon mboten wonten masyarakat dusun mriki khususipun ingkang ketinggalan  (mboten ngedalaken zakat fitrahipun),  amargi “zakat fitrah” puniko minongko ibadah ingkang wonten hubung-kaitipun langsung kalian ibadah shiam Ramadhan.

Dawuhipun Rasulullah Saw. :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

Artosipun : Rasulullah Saw. Sampun nentoaken bileh ZAKAT FITRAH  meniko minongko pembersih kagem tiang-tiang ingkang sampun nindak-aken shiam (inggih) kagem ngeresik-I sangking perkawis-perkawis ingkang kirang sae lan ugi kagem hidangan dumateng tiang-tiang ingkang kekirangan (masakin). (HR.Abu Daud & Ibnu Majah).(1)

Pramilo hadirin muslimin muslimat sedoyo…. Sumonggo kito perhatosaken sak-estu tuntunan agami puniko, sampun ngantos ngeman-ngeman sanget dumaten rizki ingkang sampun panjenengan tampi  inggih kalebet wos ingkang jumlahipun namung kirang langkung 2 kilo ½, sebab menawi tiang puniko kikir wonten ing bab zakat puniko akibatipun badhe rugi piambak sami ugi wonten ing alam donyo menopo maleh binjang wonten ing alam akhirat— Na’udzu billahi min dzaalik.

Allahu Akbar 3x walillaahil hamd.

Poro sederek jama’ah ‘idul fitri rahimakumullah.

Panjenengan sami mangertosi sanget bileh dinten riyadin meniko dinten kemenanganipun kaum muslimin sak sampunipun saget ngerampungaken perjuangan ibadah lan perangan ngelawan hawa nafsu-shahwat wonten ing saklebeting wulan Ramadhan.

Pramilo sumonggo kemenangan puniko dipun syukuri kanti perwujudan nyata lan dipun lajengaken ing sak jawinipun wulan Romadhon puniko, sampun ngantos kendel cekap setunggal wulan puniko kemawon,  monggo kito lajengaken pengabdian kulo panjenengan sami kanti ningkataken ibadah lan ketakwaan dumateng ngarsanipun Allah Swt.  Ingkang saged nambahi puoso sunnat  monggo ing wulan Syawal puniko wonten kesempatan shiam sunnat 6 dinten laminipun.  Qiyamul lail utawi lailaltul ijtima’ipun monggo dipun istiqamahaken, shadaqahipun monggo dipun lazimaken kados ingkang sampun panjenengan sami amalaken wonten ing saklebetipun wulan Ramadhan. Dipun kulinaaken maos Al-Quranul karim, makaten ugi hubungan silatur rahmi kulo panjenengan sami monggo dipun tingkataken. Kasokwangsulipun sumonggo kito berusaha nebihaken kebiasaan lan tumindak-tumindak awon ingkang taksih nempel wonten ing manah kulo panjenenga sami, kados deni sifat tamak, sifat rakus, ujub, takabbur, sombong, riya, iri hati, dengki, nyebar fitnah,  pemalas, pemborosan lan akhlak-akhlak madzmumah sanisipun ingkang saget ngerisak nasib utawi masa depan tiang puniko piambak.

Sumonggo kito belajar lan mendet pengajaran saking hikmah-hikmah shiam Romadhan ingkang sampun nembe kito lampahi setunggal wulan laminipun.

1. Ibadah shiam saged nyegaraken jiwo rogo utawi saged ngatur stabilitas kesehatan jasmani lan rohani. Amargi punopo ? kito ingkang kulino ndahar-ngunjuk tanpo wates lan kirang teratur sak derengipun wulan shiam, sak meniko saged dipun jadwal kanthi shiam, inggih puniko istirahat ndahar-ngunjuk ing wanchi siang lan nembe aktif maleh ing wekdal Maghrib (wanchinipun buko). Artosipun organ penggerak rogo kito milai saking lisan, pencernakan, lambung lan madaran dipun istirahataken selama kirang langkung 815 menit, lajeng beraktifitas maleh (buko) sekitar 15 menit plus 30 menit, dipun sambung kegiatan-kegiatan sanesipun kados dene sholat Isyak, Tarawih, witir, tadarus lan sanesipun, nembe ing wanchi sahur beraktifitas maleh, lan makaten sak terusipun. Ingkang kados makaten puniko pengaruhipun ageng sanget dumateng stabilitas daya pencernakan, peredaran darah soho kelancaran pikiran. Walhasil kesehatan kito saget terjamin lahir ngantos bathin, sahinggo jiwo rogo kito tansah teratur tumuju gesang ingkang tentrem lan ayem. —Amin ya Robbal ‘alamin.

2. Ibadah shiam puniko saged mendidik jiwo kito tansah DISIPLIN, buktinipun mboten wonten tiang ingkang nindak aken ibadah shiam lajeng mbuko ing wekdal Dhuhur utawi Asar. Sedoyo mesti ta’at, disiplin milai wekdal imsak ngantos dumugining wekdal maghrib nembe sareng-sareng mbuko.

Menawi sikap lan tumindak disiplin ingkang kados makaten puniko kito lampahaken ing wulan-wulan sanesipun,  fa-Insya Allah gesan kito tansah tertib, teratur, tenang lan barokah, sedoyo usaha berjalan lancar ugi terhindar saking resiko-resiko ingkang awon.

3. Ibadah shiam puniko saged mendidik jiwo kito tansah IKHLAS lan SABAR, buktinipun senaoso milai imsak ngantos maghrib saben dinten kito dipun perintahaken shiam, mboten wonten ingkang nggrundel, sambat lan nesu, wontenipun sedoyo sami nindakaken kanthi ikhlas, sabar, tunduk lan patuh anggenipun ngelampahi kewajiban puniko.

Sumonggo kesabaran lan keikhlasan ingkang sampun kito bina selama wulan Romadhan puniko kito agem terus ing sak lebetipun kito gesang puniko  fa-Insya Allah gesang kito mangke tansah ayem, tentrem, mboten  manggihi kesusahan soho kesengsaraan.

4. Ibadah shiam puniko saged mendidik jiwo kito tansah JUJUR,  buktinipun sak dangunipun  kito nindak-aken ibadah shiam, wonten pundi kemawon manggenipun (wonten dalem, wonten kantor, wonten sabin, hatta wonten ing papan sepi saking tiang sanes), mboten wonten ingkang wanton ngunjuk utawi ndahar sak derengipun titi-wanchinipun mbuko. Amargi sedoyo sami percados snaoso mboten dipun presane manungso nanging Allah tansah Mresani dumateng tumindak kito.

Sifat jujur Ingkang makaten puniko sumonggo kito praktek-aken ing saben dintenipun kito gesang puniko, wonten ing pundi kemawon panggenanipun lan menopo kemawaon profesinipun. Ingkang dados petani, pedagang, kuli, tukang, pegawai negeri, Kepala Desa, perangkat / pamong, lembaga lan samudayanipun, sumonggo dipun kulinakaken tumindak JUJUR FA-Insya Allah gesang kito MAKMUR.

5. Ibadah shiam puniko saged mendidik jiwo kito remen dateng kesaenan, welas asih, tenggang rasa sesami ummat (khususipun ingkang tergolong miskin). Amargi punopo ? Sak dangunipun kito nindak-aken shiam mestinipun saged ngeraosaken langsung raosipun tiang mboten dahar lan mboten ngunjuk, dados mesti kemawon jiwo lan manah kito saged tergugah sak mboten-botenipun saged mbayangaken penderitaan tiang ingkang mboten saged ndahar-ngunjuk amargi kekirangan pangupo-jiwo utawi golongan fakir miskin. Walhasil akhiripun kito cenderung dados insan ahli shodaqah. —Amin 2x ya mujibas sa-ilin.

RINGKESING ATUR;  Sumonggo kito belajar ngisi jiwo kito kanthi sifat-sifat ugi tumindak-tumindak ingkang sae lan terpuji, sumonggo kito belajar urip tertib lan disiplin, jujur lan amanah, sabar lan ikhlas, khusyu’ lan tawaddu’, qana’ah lan istiqamah, lemah-lembut, welas-asih lan tenggangrasa, sumonggo gesang kito wonten ing dusun Banjarejo puniko tansah njagi prinsip persatuan dan kesatuan, kito bina persaudaraan, jalinan silatur rahmi ingkang hakiki, saling bantu membantu demi kemaslahatan bersama.  Lan sumonggo kito tebihi sifat-sifat awon utawi akhlak  madzmumah, tumindak-tumindak ingkang maksiat lan mungkarot.

Sak-estu…. kito bakal rugi menawi sak bak’danipun shiam lan ‘idul fitri puniko taksih nyimpen sifat-sifat ingkang awon (sifat dendam, tamak, iri hati, drengki, ujub, takabbur, sombong, hasud-menghasud, memfitnah, adu domba, utawi kemungkaran-kemungkaran sanesipun ingkang akhiripun berakibat dumateng perpecahan utawi ngerisak nilai-nilai persaudaraan).

Allahu Akbar 3x Walillaahil hamd.

Sak lajengipun, wonten ing suasana ‘idul fitri puniko kulo ngaturaken tigang perkawis ingkang saged damel kunci  istimewa menawi ngersak-aken manising kenikmatan suwargo.

Rasulullah Saw. Ndawuh :

ثلاث من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الله الجنة برحمته, قالوا : وماهن يارسول الله ؟ قال : تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك, فإذا فعلت ذالك تدخل الجنة.

Suraosipun makaten : Ono 3 perkoro sing sopo wae iso ngamalake yekti besok (ing dino qiyamat) Allah bakal paring hisab kelawan hisab sing enteng  lan Allah bakal ngelebetake marang suwargo sarwo kenikmatane.  Poro shahabat pitaken : Menopo kemawon tigang perkawis meniko ya Rasulullah ? Dawuhipun Rasulullah : Yo-iku sepisan Siro kerso paring marang wong sing ora nate maringi opo-opo marang siro. Kapindo siro kerso silaturrahim marang wong sing ora gelem silaturrahim marang siro. Kaping telune siro kerso paring pangapuro marang wong sing nganioyo siro.  Yen siro kabeh iso nindak-ake 3 perkoro kuwi mau yekti Allah bakal ngelebet-ake marang suwargo.

Pramilo boten waleh-waleh anggenipun kulo ajak-ajak dumateng panjenengan sami,  sumonggo kito kersoo ngamalaken dawuh-dawuhipun Allah swt. ugi syari’at Rasulullah Saw. wiwit dinten fitrah puniko lan sak terusipun, fa-insya Allah sedoyo hajat kulo panjenengan sami saget dipun kabulaken, Rahmat-Nikmat, Barakah soho Maghfirahipun Allah tansah dipun limpahaken dumateng kulo panjenengan sami.  Amin 3x Yaa Rabbal ‘aalamiin. TAQABBALALLAHU MINNA WA-MINKUM, ALLAHUMMA TAQABBAL YA KARIM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى, وذكراسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا, والأخرة خير وابقى, ان هذا لفى الصحف الأولى, صحف ابراهيم وموسى.

جعلناالله واياكم من العائدين الفائزين السائلين المقبولين, وادخلنا واياكم فى زمرة عباده الصالحين.   وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.


3 responses to “MIMBAR IDUL FITRI (I)

  1. بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
    ِاَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ.
    Alhamdulillah Bpk:Ustrad/Pangaso.
    Matur suwun sangget Khutbah Jawa lan kulo sampun kopi amergi penting sangget kange kulo soho Masharakat Islam wonten Welandi.
    Wassalamu’alaikum.wr.wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s