MIMBAR JUM’AT (I)


GESANG INGKANG SAE TUMERAP MU’MININ

Oleh : Drs. H. Mahidin Azhari

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hadirin jama’ah Jum’at Rahimakumullah !

Puji syukur ALHAMDULILLAH kulo panjenengan sami taksih dipun paringi yoswo ingakang panjang, kenikmatan iman, islam soho kesehatan ingkang sampurno,  sahinggo ing wekdal inking sae puniko, ing dinten ingkang agung puniko (dinten Jum’ah  @sayyidul ayyam) puniko, kito saget makempal nindak’aken rangkaian ubudiyah sholat Jum’at wonten ing masjid jami’ _________________ puniko kanthi istiqamah lan tuma’ninah nyaketaken batos kito dumateng ngarso dalem Allah Swt.

Pramilo poro hadirin jama’ah jum’at rahimakumullah…. Saking mimbar khutbah puniko kulo tansah ngajak-ajak tur ngimotaken dumateng jiwo kaulo piambak ugi poro jama’ah ; sumonggo wonten ing sak lebeting gesang puniko kito tansah ngudi anyuburaken iman utawi ngiataken aqidah ingkang sampun tertanam wonten ing sak lebetipun dodo lan manah kito.  Sumonggo kito sami-sami ambudi-doyo ningkataken nilai TAQWA dumateng gusti pangeran (Allah Swt.) kanti perwujudan TAQWALLAH ingkang hakiki, tegesipun ambudi-doyo nindak-aken ndawuh-perintahipun Allah ugi nebihi sedoyo awisan ipun wonten ing suasono punopo-kemawon ugi wonten ing pundi-kemawon panggenan kito.–. “ITTAQULLOHA HAITSU MAKUNTA”, ingkang artosipun “Taqwao siro ono ing endi wae panggonan-iro”.Amargi menopo poro sederek ?  Gesang kulo panjenengan sami wonten ing alam donyo puniko estunipun namung sak’untawis, won dene perjalanan wonten ing alam akhirat mangke ingkang kekal / selawasipun. Pramilo saking puniko Allah Swt. sampun ngemotaken supados sedoyo kawulanipun ngatah-ngatahaken sangu (amal-ibadah) wiwit saking alam donyo puniko, inggih kagem bekal ing sak meniko ngantos binjang wonten ing alam akhirat.

Dawuhipun Allah wonten ing kalam suci Al-Qur-anul Karim :

وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَآاُولِىاْلأَلْبَابِ.  (البقرة : 197)

Artosipun : “Lan podho ngakeh-ngakehno sangu siro kabeh, saktemene luwih becik-becik’e sangu yo-iku taqwa. Lan podho takwao siro kabeh marang Ingsun (Allah), hey wong-wong kang podho duwene Akal pikiran”.  (QS.: Al-Baqarah ayat 197).

Ma’asyiral Muslimin, Jama’ah Jum’at Rahimakumullah !

Kulo panjenengan sami sadar lan mangertosi, bilih sedoyo tiang gesang secara normal wonten ing alam donyo puniko sami anggadahi kekarep utawi ngersak-aken supados gesangipun saget SAE tur SEKECO, pramilo khususipun kaum muslimin anggenipun ndongo-nyenyuwun dumateng Allah tansah ngaturaken lafadh kalamullah “ROBBANA ATINA FID-DUN-YAA HASANAH WAFIL AKHIROTI HASNATAN WAQINA ‘ADZABAN-NAAR” (Duh Gusti Pengiran kito, kaulo aturi Panjenengan kersoo maringi dumateng kito kesaenan gesang wonten ing alam donyo ugi wonten ing alam akhirat, lan ugi kersoo Panjenengan ngerekso kito saking sikso neroko). QS.Al-Baqarah : 201.

Saking tuntunan dongo puniko sampun tinang-genah, bilih sinten kemawon ingkang ngersak-aken gesangipun sae tur sekeco prayoginipun tansaho nyelak, ngabdi lan nyuwon dumateng ingkang ndamel gesang (inggih puniko Allah Swt.).

Ananging poro jam’ah, kadang-kadang wonten tiyang ingkang anggadahi panganggep; bilih ingkang dipun wastani gesang sae tur sekeco  menawi piambak-ipun anggadahi bondo-donyo ingkang kathah (sugih), wonten malih ingkang ngarani tiang puniko gesangipun sae tur sekeco menawi piyambak-ipun kagungan pangkat utawi jabatan ingkang inggil. Ringkesipun dipun ukur kalian kahanan dhohir, pokok-e ketingal griyane ageng, sandang panganggone mewah, gaya-penampilanipun menthereng, kados makaten puniko dipun anggep uripe apik tur kepenak.

Padahal, Allah swt. Ngukur kamulyan, kesaenan lan kesekecananipun tiyang puniko gumantung dumateng keimanan lan ketaqwaanipun, mboten saking bondo-donyo lan pangkatipun.

Ma’asyirah muslimin, sidang Jum’at Rahimakumullah !

Imam Al-Mawardi soho Imam Al-Qurthubi, ngrumusaken; bilih hakikat gesang ingkang sae tur sekeco puniko wonten 6 perkawis :

1. Kagungan keluarga ingkang shalih/shalihah.

Tegesipun, menawi satunggaling keluarga puniko sami-sami shalihipun, mesti kemawon gesangipun sae lan sekeco, amargi sedoyo sami mangertos, saling pengertian, hormat menghormati, saling welas asih, ta’at-setia, istiqamah nindak-aken ibadah, adil, jujur, akhiripun gesangipun makmur, kanthi predikat keluarga MUTTAQIN.

Allah Swt. Ndawuhaken wonten ing ayat suci Al-Quran :

“Sopo wonge sing nindak-ake kabecik-an soko golongan kakung utowo puteri ono ing kahanan iman, mesti Aku (Allah) nganugrahake urip sing becik lan mesti Aku (Allah) paring pinwales/ganjaran sing luwih becik soko opo sing ditindak-ake”.

2. Pergaulanipun kalian tiayang-tiyang ingkang sholih

Mboten ragu malih, bilih sinten kemawon ingkang pikantuk rencang pergaulan ingkang shalih, mesti gesangipun tansah sae tur sekeco, amargi tiang ingkang shalih puniko mesti kebiasaanipun namung ngeresepaken manah, mboten gampang manas-manasi suasono, mboten remen goroh utawi ngapusi tiang sanes, remen paring pitulung, shadaqah lan amal-amal shalih sanesipun.

Pramilo, Syaikhul Imam Al-Ghazali nerangaken ; “Begjo banget wong sing biso lan seneng kumpul karo wong sing shalih, amargo wong kuwi podho karo nyedhek wong sing dodolan minyak wangi, umpomo ora kuat tuku minyak’e isih biso ngerasak-ake gondo wangine”.

3. Rizkinipun halalan-thoyyiban

Babakan rizki puniko pancen sanget berpengaruh dumateng kehidupanipun tiyang. Bahkan dahar rizki ingkang halal puniko hukumipun wajib ‘ain. Kasok wangsulipun ndahar utawi ngginak-aken barang-barang ingkang haram hukumipun inggih haram, kados dene hasil colongan, hasil rampokan, hasil barang riba (korupsi, hasil ngapusi, penipuan, hasil kedhaliman utawi penganiayaan), hasil perjudian, minuman keras lan perkawis-perkawis mungkarat sanesipun.

Rasulullah Saw. Sampun ngimutaken ing pinten-pinten haditsipun ing supados umatipun (kaum muslimin) kersoo pados nafkah keluarganipun saking jenis ingkang halal  supados rumah tangganipun tansah sakinah, mawaddah wa-rahmah (luhur, tentrem lan ayem), kasok wangsulipun menawi kito mekso mbiasak-aken ndahar utawi ngginak-aken barang-barang ingkang mambu riba/haram, mesti gesangipun mboten saget tenang, mboten barokah, amargi wonten ing saklebetipun lingkaran syetan, dereng malih resikonipun binjing wonten alam akhirat ingkang wujud adzabipun Gusti Pangiran.

Wonten ing kalam suci Al-Quran, surahAl-Baqarah ayat 275 dipun emutaken :

“Wong-wong kang podho mangan riba (barang haram) kuwi, ora biso ngadek kanthi jejeg, kejobo koyo ngadhegke wong kang kasurupan syetan nganti koyo wong gendeng”.

Kados makaten puniko hadirin sebagian saking peringatanipun Allah Swt. dumateng kito supados kito tansah merhatosaken ing babakan pados rizki (milih ingkang halal menopo ingkang haram), sedoyo puniko sampun wonten uger-ugeran lan watesan hukumipun.

4. Tansah qana’ah (nrimo ing pandum)

Qona’ah artosipun “nerimo kanthi ikhlas menopo ingkang sampun dados jatahipun saking Allah Swt.”, piambak-ipun tansah ngeraosaken marem lan mujudaken raos syukuripun dumateng Allah Swt ingkang wenang paring rizki dumateng sedoyo makhluk-ipun.

Sumonggo kito latihan sekedik soho sekedik ngulina-aken sifat qana’ah puniko supados gesang kito tansah tenang, mboten gampang meri dumateng tiang sanes ingkang nembe pikantuk rizki linangkung saking kito.

Amargi menopo poro hadirin; ing akhir-akhir puniko katah sanget tiang mboten sadar saking tumindak-ipun piambak, rumaosipun sampun qana’ah (nrimo ing pandum), ananging sejatosipun taksih gething dumateng tiang sanes.

Contohipun makaten : Wonten salah satunggaling tanggi ingkang dipun curigani pikantuk arto saking hasil korupsi utawi dalan ingkang mboten leres, lajeng dipun dadosaken unen-unen malah dipun clatu amargi mboten angsal bagian, lah ingkang kados makaten puniko estunipun kirang leres tur mboten kalebet tiang ingkang qona’ah. Inggih kedahipun kito mboten perlu nyelathu tiang kasebat, cekap kemawon ngemotaken lajeng dipun suwonaken dumateng Allah “ALLAHUMMAHDI QOUMI FA-INNAHUM LAA-YA’LAMUUN” (mugi-mugi kaum puniko angsalo pitedah karanten piambak-ipun dereng mangertos. Menawi sampun mangertos mugi-mugi enggalo sadar. Menawi sampun sadar mugi-mugi sagedto insyaf).

Kados makaten puniko fa-insya Allah gesang kito saged skeco, tansah tenang, tentrem, ayem, rizki lancar halalan-thoyyiban.

5. Pikantuk taufiq soho hidayahipun Allah Swt.

Kejawi kito sampun pikantuk rizki ingkang halal ugi dipun sarengi sifat qona’ah, ananging langkung prayogi maleh menawi kito angsal taufiq soho hidayahipun Allah Swt. Amargi menopo ?  tiang ingkang gesangipun pikantuk taufiq soho hidayahipun Allah puniko sifat soho tumindakipun tansah dipun jangkung lan dipun tuntun dumateng margi kalereseran, contonipun : Kito sampun ambudidoyo nyambut damel, angsal rizki ingkang halal lan dipun tampi kanthi ikhlasing manah, lajeng dipun ginak-aken kanthi leres artosipun ; sebagian dipun simpen/dipun tabung, sebagian dipun shodaqahaken lan sebagian maleh dipun ginak-aken kagem blonjo harian, ing wasono tiang puniko saged kacekapan tur saged ningkataken perekonomianipun amargi kagungan arto tabungan.  Ingkang makaten puniko minongko wujud saking taufiq soho hidayahipun Allah Swt.  Dados mboten perlu kito repot lan bingung mikir sedoyo kabetahan gesang saben dintenipun menawi sapun pikantuk ridla, taufiq soho hidayahipun Allah Swt.

Pramilo Rasulullah Saw. Ndawuhaken dumateng Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. :

فَوَاللَّهِ َلأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

“Demi Allah, yen Allah paring hidayah marang sawijine wong, yekti (sing mengkono kui) luweh bechik / begjo tinimbang rojokoyo sing abang-abang.”

6. Kekuatan Iman soho sa’adah & istiqamah (tentrem-ayem).

Hadirin…. Jama’ah Jum’at Rahimakumullah !

Sak lajengipun perlu dipun mangertosi bilih tiang ingkang gesangipun sae tur skeco puniko tansah ningkatakaen nilai keimananipun, sedoyo lampah/tumindak-ipun tansah yakin lan percados dumateng Keagungan Allah soho Qudrat-Irodatipun Allah, amalipun tansah istiqamah lan sa’adah kanthi anugerah rahmat, ni’mat, taufiq, hidayah soho maghfirahipun.

Pramilo anggenipun tumindak sarwo leres, mboten bakal nalisir saking ajaran syari’at Islam, sifatipun tansah sae, luhur utawi mulyo, dipun tebihaken saking sifat sombong/takabur, drengki, tamak, riya, kalebet akhlak-akhlak madzmumah sanesipun.

Gesangipun tiang mu’min ingkang sejatos puniko tansah tenang, mboten gampang sujono, kuatos, sedih utawi ajreh dumateng tiang sanes. Wontenipun namung ambudidoyo nindak-aken tugas kewajibanipun, ndongo / nenuwon sarto tawakkal dumateng ngarsa dalem Allah Swt.

Allah Swt. ndawuhaken wonten ing kitab suci Al-Quranul karim, surah Fusshilat ayat 30 :

إنّ الذين قالوا ربناالله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون.

Sejatine wong-wong kang wis ngucapake : “Pangeran kito yo iku Allah” banjur tetep jujur atine marang pengakuane kuwi, yekti bakal tumurun poro malaikat saperlu nyenegake marang wong-wong mau kanti dawuhe “Ajo wedhi siro kabeh lan ojo sedih ati siro lan podho seneng-senengo siro kaebeh amargo (Allah paring) suwargo kang wis den janjek-ake marang siro”.

Makaten poro hadirin, tiyang-tiyang ingkang teguh iman / keyakinanipun, tansah pikantuk pangayoman saking Allah ugi saking poro malaikat, ingkang wusananipun ndadosaken manah tiyang kolo wau istiqomah, tentrem lan ayem, mboten bakal ajrih soho sedih anggenipun nampi sakwernaning ujian saking ngarsanipun Allah Swt.

Ma’asyiral Muslimin, Jama’ah Jum’at Rahimakumullah !

Supados kito mboten kesupen, kaulo wangsuli maleh intisari khutbah puniko ;

  1. Sumonggo kito ningkaten TAQWALLAH, taqwa li-Robbil Jalil, taqwa ingkang hakiki, kanthi nindak-aken perintah-perintahipun Allah soho nebihi awisan-awisanipun;
  2. Sumonggo kito ambudidoyo mujudaken gesang ingkang sae, inggih puniko :

–   Ngataken amal sholih

–   Kempal utawi sesrawung kalian tiang ingkang sholih

–   Pados rizki ingkang halalan-thoyyiban ugi ngginaaken dateng

margi kesaenan

–   Ngelazimaken sifat qona’ah, ikhlas soho tasyakkur

–   Remen pados, taufiq soho hidayahipun Allah

–   Ningkataken keimanan, sa’adah sarto istiqamah.

Akhiripun…… Sumonggo kito nenuwun dumateng ngarso dalem Allah Swt. mogi gesang kito tansah pikantuk rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, inayah soho maghfirohipun Allah Swt. Ing wasono gesang kito tansah wilujeng fiddun-yaa hasanah wafil akhiroti hasanah waqinaa ‘adzaban-naar.   Amin 3x ya Rabbal ‘alamin.

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم _  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ_

وَالْعَصْرِ _ إِنَّ اْلإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ _ إِلاَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

===@===

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s